Napínavá soutěž o peníze! Nastražte uši, rozpoznejte náš Tajemný zvuk a dovolejte se jako první na číslo 725 00 101 1.

I. Obecná ustanovení soutěže

1. Soutěž Rádia Jihlava „Tajemný zvuk Rádia Jihlava“ (dále jen „soutěž“) se koná v období od 1.6.2009 do 31.12.2015 na území České republiky.
2. Organizátorem soutěže je společnost A-AGENT s.r.o., IČ: 25552899, Gorkého 45, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32910, (dále jen „organizátor“).
3. Soutěže se může zúčastnit každá osoba (dále jen „soutěžící“), které bude v době soutěže minimálně 18 let, která nebyla zbavena či omezena ve způsobilosti k právním úkonům a má trvalý pobyt na území České republiky.
4. Organizátor si vyhrazuje všechna práva k soutěži a také právo upravit, přerušit nebo zrušit hru, včetně změny pravidel.
5. Organizátor soutěže má právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
6. Vstupem do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla a respektovat pokyny organizátora, který si vyhrazuje právo kontrolovat, jestli soutěžící splňují podmínky stanovené oragnizátorem a těmito pravidly. Soutěžící jsou povinni
poskytnout organizátorovi k takovéto kontrole maximální součinnost.
7. Pokud organizátor kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje pravidla, je povinen jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit.
8. Proti vyloučení ze soutěže dle článku I., bodu 7 těchto pravidel, není možné odvolání.
9. Nedílnou součástí pravidel soutěže je výherní řád Rádia Jihlava.

II. Pravidla soutěže

1. Soutěž probíhá v termínu od 1.6.2009 do 31.12.2015.
2. Organizátor realizuje soutěžní kola podle principu: v soutěžním kole realizovaném ve vysílání Rádia Jihlava nahrávku zvuku. Soutěžní kola jsou realizována několikrát denně. První posluchač, který se po zaznění zvuku dovolá do studia a správně
identifikuje zvuk přímo v éteru Rádia Jihlava, získává peněžní výhru. Peněžní výhra je určena takto: v prvním kole soutěže je to 1011,-Kč, pokud nikdo ze soutěžících neurčí v daném kole správně zvuk, výše výhry na příští kolo narůstá o 50,- Kč. O tom, zda byl
zvuk soutěžícím správně identifikován, rozhoduje určený zástupce organizátora.
3. Časy zařazení soutěžních kol, výběr, zařazení zvuků a rozhodnutí o správném určení zvuku určuje organizátor.

III. Výherce soutěže

1. Výhercem se stává a náleží mu výhra podle článku II., bodu 2. těchto pravidel, za předpokladu splnění všech bodů těchto pravidel, soutěžící, který se prokáže platným občanským průkazem nebo pasem a jeho osobní údaje budou odpovídat s údaji
zaznamenanými moderátorem Rádia Jihlava.
2. Výherce, který se nedostaví pro výhru do 30ti dnů ode dne výhry v soutěži, výhru odmítne nebo nepřevezme v určeném termínu nebo nijak nezareaguje, ztrácí na výhru nárok. Takovouto výhru organizátor považuje za zmeškanou a výhra propadá ve
prospěch organizátora. Následně organizátor smí s výhrou naložit dle vlastního uvážení a výhru není možné na organizátorovi právně vymáhat.
3. Výherce je oprávněn výhru od organizátora převzít pouze na základě kontroly údajů poskytnutých organizátorovi.
4. Výherce se musí prokázat platným dokladem a osobní údaje musí být absolutně shodné.
5. Výherce bere na vědomí, že získanou výhru nelze vyměnit za jinou cenu či výhru, ani za ni nelze požadovat jinou kompenzaci.
6. Výhra je nepřenosná.
7. Výhra bude výherci organizátorem předaná ve výši po odečtu srážkové daně dle platných právních předpisů.
8. Soutěžící je povinen jednat čestně.
9. Výherce je povinen pro účely evidence organizátora poskytnout veškeré nezbytné údaje, jinak není možné výhru předat a výherce ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch organizátora. Následně organizátor smí s výhrou naložit dle
vlastního uvážení a výhru není možné na organizátorovi právně vymáhat.
10. Předáním výhry souhlasí výhrce s užitím a zveřejněním jeho audiovizuálního záznamu, informací o jeho jméně a bydlišti (pouze název obce nebo ulice) a jeho fotografií v rozhlasovém vysílání Rádia Jihlava, internetových stránkách, tiskovinách,
TV a dalších médiích a se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou.
11. Výherce také souhlasí s tím, aby údaje jím poskytnuté v rozsahu této soutěže, byly po dobu pěti let zpracovávány organizátorem k marketingovým účelům organizátora. Tento souhlas může být po uplynutí 12měsíců písemně odvolán.
12. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci, stejně jako osoby spjaté s ostatními firmami, které se na soutěži podílejí.
13. Výherce souhlasí s tím, že se alespoň 30 dní nezúčastní této soutěže.
14. Soutěžící souhlasí s tím, že pokud se stal třikrát výhercem Tajemného zvuku, této soutěže už se více nemůže zúčastnit.
15. Soutěžící berou na vědomí a respektují, že organizátor není povinen své rozhodnutí o principu udělení výhry zdůvodňovat. Výhru není možné na organizátorovi právně vymáhat.

IV. Zveřejnění pravidel soutěže

1. Tato pravidla byla zveřejněna dne 1.6.2009 v provozovně organizátora soutěže a od tohoto dne jsou platná a účinná.
2. Pravidla jsou možná k nahlédnutí v provozovně organizátora soutěže, nejpozději do ukončení soutěže.